ביטול פסק דין מטעמי שיקולי בית משפט וביטול הליכי הוצאה לפועל


מתוך כתבי הטענות שהוגשו בתיק 

 • הלכה היא, כי בבואו של בית המשפט הנכבד לבטל החלטה שניתנה במעמד צד אחד, עליו לשקול את הטעמים בעטיים לא הגיש המבקש כתב הגנה מטעמו מחד גיסא, ואת סיכויי ההצלחה של המבקש מאידך גיסא.
 • ואולם, מקום בו פסק הדין שניתן במעמד צד אחד פגום מחמת חוסר תום לב של צד להליך ו/או היעדר המצאה כדין לנתבע, יבוטל פסק הדין מבלי להתייחס כלל למשקל הטענות ולסיכויי ההצלחה של התביעה, אלא מתוך "חובת הצדק" גרידא.
 • הלכה זו נסמכת על ההשקפה לפיה כל בעל דין זכאי לקיום הליך משפטי תקין והוגן ומקום בו נמנעה מבעדו זכות זו, ייתן לו בית המשפט את יומו בבית המשפט:
 • "פסק דין אשר ניתן שלא כהלכה... רשאי הנתבע לדרוש את ביטולו מתוך חובת הצדק ex debito justitiae. פסק דין כזה פגום הנהו, ומשום כך אין לקיימו, תהא אשר תהא הגנת הנתבע לגופו של עניין, שכן בידי כל אדם קנויה הזכות שלא יינתן נגדו פסק דין, אפילו פסק דין נכון וצודק, אלא בדרך משפטית תקינה".
 • (אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שביעית, בעמ' 282)
 • ויפים לעניין זה גם דבריו של כב' הש' מצא בע"א 5000/92 יהושע בן-ציון נ' אוריאל גורני ואח', פ"ד מח(1), בעמ' 835-836, שם נקבע כדלקמן:
 • "שתיים הן, כידוע, העילות האפשריות לביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד: ביטול מתוך חובת הצדק וביטול מכוח שיקול-דעתו של בית המשפט. מקום בו החליט בית המשפט בהיעדרו של מבקש הביטול אף שלא היה רשאי להחליט בהיעדרו, כגון שהמבקש לא הוזמן, קמה למבקש עילת ביטול מתוך חובת הצדק. הפגם שנפל בהליך, בשל מתן ההחלטה במעמד צד אחד, מהווה עילה מספקת לביטול ההחלטה; ובכגון דא אין בית המשפט רשאי לשקול אם ההחלטה שניתנה הינה נכונה, לגופו של עניין, אם לאו...."
 • מכאן, שכאשר נפל פגם בהליך המשפטי שהוביל לפסק הדין - יבוטל פסק הדין מחובת הצדק ללא כל קשר לשאלת הגנת הנתבע.
 • המבקש יציין וידגיש, כי אי הגשת כתבי ההגנה מטעמו לא נגרמה בשל זלזול חלילה בבית המשפט הנכבד, אלא מחוסר ידיעתו והבנתו את ניהול ההליכים המשפטיים בהם נקטה המשיבה כנגדו. ויודגש, כי רק מקום בו התנהגות בעל דין לקתה בזלזול אשר יש בו כדי להגדיש את הסאה, תדחה בקשה לביטול פסק דין בהיעדר הגנה, כפי שנקבע בת"א 8995/09 כהן נ' מדינת ישראל:
 • "בשוקלנו את מידת הזלזול, אשר יהיה בה כדי להגדיש את הסאה, באופן שיוביל לדחיית בקשה לביטול פסק דין יש לזכור, כי ככלל יעדיף בית המשפט את השגת מטרתו העיקרית, עשיית משפט צדק, על מגמתו לשמור על כללי הפרוצדורה בקפדנות (ראו: ע"א 32/83 בר"ע 301/81 אפל נ' קפח, פ"ד לז(3) 431; רע"א 2979/97 תעשיות רכב נ' ראש (פורסם במאגרים); רע"א 4425/98 מזרחי ואח' נ' בן חמו (פורסם במאגרים); רע"א 1958/00 נדב נ' סלון מרכזי ואח', פ"ד נה(5) 43; רע"א 9572/01 דדון נ' וייסברג, פ"ד נו(6) 918).
 • (ההדגשות אינן במקור)
 • נוכח כל האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על ביטול פסק הדין שניתן ביום ____ במעמד צד אחד, וליתן למבקש אורכה בת 30 ימים להגשת כתבי הגנה מטעמו בשתי התביעות שבכותרת.