קרוטו ואח' נ' קרוטו 5855-04-22

פירוק שיתוף בנכס ירושה:  הסכם פשרה המתאר את ההסכמות שהגיעו אליהם התובעים והנתבע בעניין פירוק שיתוף בנכס שהורש להם מאביהם.
תנאי ההסכמות: הנתבע שהינו לקוח במשרדינו יקבל סכום שלא יפחת מ-2 מיליון שקלים מהתמורה שתתקבל על הנכס, או יותר אם התמורה תהיה גבוהה יותר. הנתבע יצטרך לפנות את הנכס בתוך 3 חודשים מיום העסקה. הצדדים מוותרים על כל הטענות הנוגעות לדמי הפינוי והקיזוז תשלום דמי השכירות. פסק דין: בית המשפט נתן תוקף של פסק דין להסכמות הצדדים וסגר את התיקים. בית המשפט בירך את הצדדים ואת באי כוחם על הסיום השלום של ההליכים.